י.פ. שרותים משרדיים
 
 
 
 
 
 
 

מידע כללי לזוכה/חייב

 
מידע לחייב

קבלת דרישה מההוצאה לפועל לתשלום אינה דבר נעים, אך היא יכולה להיפתר, אם פועלים על פי הכללים. מדריך זה מסייע לחייב להבין מהן אפשרויות הפעולה שלו,  המלצות כיצד עליו לנהוג, אילו מסמכים עליו להגיש, כיצד להימנע מקנסות וריביות שיתווספו לחוב, ובכלל, מהם התהליכים המהירים ביותר והנכונים ביותר לסגירת התיק במלואו.
 
מיהו חייב?
חייב הוא אדם שניתן כנגדו פסק-דין, ו/או חיוב שדינו כפס"ד (שטר משכון, תובענות, שקים/שטרות וכד'), המחייב אותו לשלם לאחר או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע.

פעולות אפשריות לאחר פתיחת תיק 
משנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. במידה ואין ביכולת החייב לשלם את החוב במלואו, הוא רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל, בתוך תקופת האזהרה.
 
התייצבות  בתוך תקופות האזהרה
על החייב להתייצב בלשכה כשהוא מצויד בתעודת זהות, בשאלון חתום ובמסמכים הנדרשים (מסמכים המעידים על הוצאות והכנסות של התא המשפחתי). החייב יכול להתייצב בכל לשכה, ובלבד שלא חלפה תקופת האזהרה.
התייצבות מיוזמתו של החייב לחקירת יכולת בתוך 20/30 יום (לפי סוג התיק), מעניקה לו הגנהמפני צווי מאסר, כל זמן שיעמוד בתשלומים, על פי החלטות שיקבע לו ראש ההוצאה לפועל. 


חייב רשאי להגיש בקשה לזמנו לחקירה בה ראש ההוצאה לפועל ידון ביכולתו הכלכלית לשלם את חובו.

מקרים בהם ניתן להזמין חייב לחקירת יכולת:
 • מקרה בו הגיש החייב בקשה לתשלום החוב בתשלומים.
 • ביוזמת רשם ההוצאה לפועל.
 • על פי בקשת הזוכה.

המסמכים שעל החייב להגיש לקראת חקירת יכולת:
טופס בקשת חייב 1 טופס 839
 •  שאלון בצירוף המסמכים הנדרשים לאימות הנתונים בשאלון
 • כתב ויתור סודיות חתום.
 • צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • תשלום ראשון בגובה צו התשלומים המוצע (ולא פחות מ 150 ₪).

התנגדות לביצוע שטר
/תובענה
חייב בתיק שטרות/תובענות, במידה ויש לו טענות  כי אינ חייב בתשלום החוב (כולו או חלקו) בגינו נפתח התיק, יכול להעלות טענות אלו במהלך תקופת האזהרה. בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס בקשת חייב 1, טופס 839,  ויש לצרף אליה את המסמכים הבאים בשלושה עותקים:

 • צילום תעודות זהות.
 • תצהיר לאימות העובדות החתום ע"י עורך- דין.
 • עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.
 • העתקים מכתב ההתנגדות.
 • עותק של הבקשה לביצוע וכל המצורף אליה.


  ייפוי כוח במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.


כאשר מוגשת התנגדות במועד, מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל והעברת הדיון בהתנגדות לבית משפט השלום.

במידה והבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה, בנוסף לבקשת ההתנגדות יש להגיש בקשה להארכת מועד להתנגדות, בצירוף תצהיר החתום ע"י עורך- דין. במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולא יבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל עיכוב הליכים אוטומטי.

בקשה לשינוי צו חיוב (תשלום החוב בתשלומים)


חייב שאין ביכולתו לשלם את  החוב במלואו, רשאי לבקש בקשה לתשלום החוב בתשלומים. הבקשה תוגש בצירוף טופס בקשת חייב 1, טופס 839, ובצירוף המסמכים הבאים כאשר הינם חתומים:

 • שאלון בצירוף המסמכים הנדרשים לאימות הנתונים בשאלון.
 • כתב ויתור על סודיות חתום.
 • צילום תעודת זהות כולל ספח. 
 • תשלום ראשוני עפ"י הצעתו (הסכום המינמילי הנו 150 ₪).

הערה
: בכל מקרה שינוי צו התשלומים אינו גורם ישיר לעיכוב הליכים בתיק, למעט צו מאסר.

הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים

במקרים הבאים רשאי  רשם  ההוצאה לפועל להכריז על חייב כמוגבל באמצעים:
 • במהלך חקירת יכולת.
 • על פי בקשת הזוכה.

  במקרה בו ביקש החייב לפרוס את התשלום לתקופה העולה על התקופות הבאות:
  שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20 אלף₪.
  שלוש שנים - אם סכום החוב עולה על 20 אלף₪ ואינו עולה על 100 אלף₪.
  ארבע שנים - אם סכום החוב עולה על 100 אלף₪.

על חייב מוגבל מוטלות 4 הגבלות:
הגבלה מלהחזיק כרטיס אשראי.
הגבלה מיוחדת בבנק ישראל.
הגבלת יציאה מן הארץ.
הגבלה מלשמש בראש תאגיד.
  

טענת "פרעתי"
חייב הטוען כי מילא אחר פסק-הדין כולו או בחלקו, יכול להגיש בקשה לטענת פרעתי. שימו לב: במקרה זה חובת ההוכחה היא של החייב בלבד.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשת חייב 1, טופס 839,בשני עותקים, בצירוף תצהיר החתום ע"י עורך- דין.


המקרים בהם יכול חייב להגיש טענת פרעתי:
 • החייב שילם את החוב והדבר לא בא לידי ביטוי בתיק ההוצאה לפועל (בדף החשבון).
 • בתיק שטרות - כאשר החוב או חלק ממנו נפרע אחרי פתיחת התיק.
 • כאשר כל אחד מהצדדים מחזיק בידו פסק-דין כנגד השני (טענת קיזוז).
 • בפסק-דין עשה - אם המעשה נעשה (לדוגמא, בפסק-דין של פינוי מקרקעין שהחייב טוען כי פינה).

איחוד תיקים יזום - עפ"י בקשת חייב:
איחוד תיקים יזום (ביוזמתו של החייב), תוגש על גבי טופס 7 (שאלון לאיחוד תיקים), בצירוף מסמכים הנדרשים לאימות הנתונים, צילום תעודת זהות והחייב יחויב בתשלום של 3% מכלל החובות כל חודש,. הבשה תוגש בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים רוב תיקיו של החייב.

תיקי מזונות ומשכון/משכנתא אינם כלולים בתיקי איחוד.
 

בקשה לביטול פסק-דין
(מוגשת בבית משפט בו ניתן פסק הדין)

  במקרה של פסק-דין שניתן בהעדר החייב, תוגש הבקשה לבית המשפט שנתן את פסק-הדין, בצירוף תצהיר החתום ע"י עורך- דין ועותקים.

בקשה לעיכוב ו/או ביטול הליכים

כל בקשה לביטול הליך שננקט כנגד החייב בתיק הוצאה לפועל תוגש ע"ג טופס בקשת חייב 1, טופס 839.

הבקשה תוגש בשני העתקים (בתיק איחוד נדרש עותק אחד בלבד).
באם מדובר בבקשה הראשונה בתיק יש לצרף צילום ת.ז.
יש לציין בצורה מפורשת ומפורטת איזה הליך מבקשים לבטל.
  

בקשה לעיכוב הליך - תוגש כאמור ובצירוף תצהיר לאימות העובדות.
 

בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
חייב רשאי להגיש בקשה לביטול עיכוב היציאה שהוצא כנגדו, באופן זמני, תמורת בטחונות מתאימים ובאישור רשם ההוצאה לפועל.

הבקשה תוגש בצירוף טופס בקשת חייב 1, טופס 839.
 • תצהיר החתום ע"י עורך- דין לאימות העובדות.
 • צילום תעודת זהות.
 • מסמכים שהחייב מבקש לצרף.
   

  בנימוקי הבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:
  • יעד הנסיעה.
  • מטרת הנסיעה.
  • תאריך יציאה וחזרה.
  • מימון הנסיעה.

   הצעת ערובה וערבים לחזרה ארצה.

  מימוש משכון/משכנתא
  במקרה בו הוגשה בקשה כנגד החייב למימוש משכון/ משכנתא, יכול החייב להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל למכירת הנכס באופן עצמאי. עיכוב הליכים מותנה בהחלטת הרשם.
  • את הבקשה יש להגיש בצירוף טופס  בקשת חייב 1 בשלושה העתקים.
   תשלום החוב במלואו.

  חייב המעוניין לשלם את החוב במלואו, יכול לעשות זאת בדרכים הבאות:
 • תשלום בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק.
 • תשלום ישירות לזוכה או לעורך דינו (שים לב: במקרה זה יש להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על התשלום בתוך 7 ימים מיום התשלום).

  תשלום בבנק הדואר באמצעות שובר מלשכת ההוצאה לפועל ו/או (ניתן לקבל) שובר תשלום לדואר באמצעות מרכז מידע ארצי בטלפון 073-2055000.
  במקרה זה על החייב לוודא את סגירת התיק.

  המלצות לחייב 
  • בקשה ראשונה בתיק, תוגש בצירוף צילום תעודת זהות של החייב.
  • במידה וטרם החלטתם היכן לשלם את החוב, עדיף לשלמו ישירות בקופת ההוצאה לפועל, בלשכה בה מתנהל התיק. בכל מקרה הקפידו לשמור את הקבלות.
  • במידה ושילמתם את החוב או את חלקו ישירות לזוכה ו/או בא כוחו, וודאו כי הזוכה מעדכן את תשלומיכם בתיק ההוצאה לפועל, עפ"י דף החשבון (לצורך כך, יש להצטייד בבולי הכנסה ע"ס 4 ₪).
  • איחוד תיקים - במקרה שמתנהלים נגדכם מספר תיקים בהוצאה לפועל, אפשר לבקש מראש ההוצאה לפועל, כי יאחד את התיקים מכל הלשכות בארץ לתיק אחד הנקרא: "תיק איחוד". איחוד תיקים מקל עליכם, החייבים, כך שכל ההליכים והבקשות יתנהלו במסגרת תיק "אב" ולא תאלצו לפנות ללשכות שונות בכל תיק בנפרד.
  • אל תזניחו - ככל שתשלמו מהר יותר, כך תחסכו לעצמכם הוצאות, שכר טרחה, ריבית והצמדה.
  • הקפידו לפעול גם אם אין ביכולתכם לשלם את החוב - ההוצאה לפועל מאפשרת מספר חלופות על מנת להסדיר את החוב, לשלם אותו בתשלומים ולמנוע פקודות מאסר ועיקולים שונים.
  • הוכיחו רצינות -  אם נקבע דיון הקפידו להגיע אליו. אם אין ביכולתכם להגיע עקב סיבה טובה, הגישו בקשה ופרטו את הסיבה מבעוד מועד.
  • הוכיחו אחריות - אל תשכחו לשלם תשלומים שהוטלו עליכם. אם נגמרו לכם שוברי התשלום, זוהי אחריותכם לדאוג לקבלת שוברים חדשים באמצעות הלשכה או באמצעות מרכז המידע בטלפון: 073-2055000.
  • עמדו בזמנים - לא ניתן לחרוג מפרקי הזמן שנקבעו מראש.
  • וודאו שהתיק נסגר - אם שילמתם את החוב במלואו, בדקו לאחר 30 יום שהתיק נסגר ולא נותרה יתרה לתשלום.
  • בכל הקשור לביטול פסק-דין, יש לדאוג לכך  שהבקשה תוגש על ידי הזוכה, במידה והזוכה והחייב הגיעו להסכם בנושא. זאת מפני שבקשת הזוכה מבוצעת אוטומטית וללא החלטת הרשם, בזמן שבקשת החייב מחייבת החלטה של הרשם.
 
מידע לזוכה
זכייה בפסק-דין לא מבטיחה כי החייב יחזיר לזוכה את הכסף שהוא חייב לו, או יבצע את המעשה שחויב לבצע על ידי בית המשפט. מה עושים? המדריך לזוכה ינחה אתכם בכל הפעולות בהן אתם, הזוכים, רשאים לנקוט
על מנת לקבל את המגיע לכם. כל התשלומים, ההליכים, הפעולות וההמלצות.
 
מיהו הזוכה?
זוכה הוא אדם המחזיק בפסק-דין, שיק, חשבונות או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם לו, או לעשות פעולה שהוא מחויב לעשות. על הזוכה להחזיק באישור על זכאותו לכך (פסק-דין, שיק, שטר וכיוב').
 

איך פותחים תיק בהוצאה לפועל? 
לפתיחת תיק פסק-דין כספי :

בקשה לביצוע פסק-דין כספי מטרתה להוציא לפועל פסקי דין שניתנו בהליך שיפוטי קודם ולבצע אותם כפי שנכתב ונדרש על פי החוק. על מנת לעשות כן יש להגיע ללשכת ההוצאה הפועל עם המסמכים הבאים:

טופס הבקשה לביצוע - טופס 802
פסק-דין מקורי או נאמן למקור, מאושר וחתום על ידי  מזכירות בית המשפט.
תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מ- 100 ₪  (הסכום מתעדכן לעתים).

ייפוי כוח במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.
 

לפתיחת תיק שטרות והמחאות:
שיק או שטר שלא כובד, ניתן להגיש לביצוע בכל לשכה
•· טופס בקשה לביצוע,  טופס 801.
שיק/שטר מקורי עם עותק צילום משני צדדיו.
ייפוי כוח במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.
תשלום אגרה בסך 1.25% מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מ- 162 ₪ (הסכום מתעדכן לעתים).
שימו לב: בתיק שטר נדרש לבייל את השטר בהתאם לגובה השטר. יש להתעדכן במזכירות ההוצאה לפועל לגבי הביול.
 

לפתיחת תיק מזונות
תיק מזונות מטרתו לכבד את פסק-הדין שניתן על ידי בית המשפט עבור הוצאות  המחיה והמגורים של הזוכה וילדיו, עד הגיעם לגיל 18 או 21, ו/או על פי פסק-הדין. המסמכים שיש לצרף:

•·טופס בקשה לביצוע, טופס 804 וכן טופס 807 לחישוב קרנות.
פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.
ייפוי כוח, במידה והזוכה מיוצגת על ידי עורך-דין.
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת סכומים דרכם, אם יש כאלה.
 

לפתיחת תיק פסק-דין - סכום קצוב (תובענה) - סכום התביעה, כולל ריבית והצמדה, אינו עולה על 50,000 ₪.
את התביעה ניתן להגיש ישירות בהוצאה לפועל בתנאים הבאים:
טופס בקשה לביצוע, טופס 868.
ראייה על סכום החוב ברורה ובכתב (חוזה, הסכום וכיוצא בזה).
כתב תביעה על סכום קצוב.
העתק התראה שנשלחה לחייב ואישור דואר רשום המורה כי חלפו 30 יום  מיום שליחתו (במידה והחייב השיב לכתב התביעה, יש לצרף תגובתו).
ייפוי כוח, במידה ויש עורך-דין.
  
לפתיחת תיק פסק-דין צו עשה
הוצאה לפועל של פסק-דין המורה על ביצוע מעשה או החזרת מצב לקדמותו (לדוגמא: פינוי מקרקעין, הריסת קיר וכדומה). המסמכים שיש לצרף:
טופס בקשה לביצוע, טופס 803.
פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.
ייפוי כוח במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין (בתיק מסוג זה מומלץ להיעזר בעורך-דין).
 
לפתיחת תיק משכון/משכנתא
 
 תיק משכון/משכנתא מוגש בעקבות פיגורים בתשלום ההתחייבות. המסמכים שיש לצרף:     
 טופס בקשה לביצוע, טופס 805.
 • שטר המשכון/משכנתא או העתק מאושר.
 • תצהיר לאימות העובדות.
  ייפוי כוח, במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.    
לאחר פתיחת התיק, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו שנפתח כנגדו תיק הוצל"פ וכי עליו לשלם את חובו/לבצע את המעשה שנדרש לבצע.
 
  
קיימות שתי דרכים למסירת האזהרה לחייב:
מסירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל - לשכת ההוצאה לפועל שולחת את האזהרה לחייב בדואר רשום. אישור המסירה מוחזר ללשכת ההוצאה לפועל, לצורך רישומו במחשב והחזרתו לשמירה על ידי הזוכה.
מסירה אישית על ידי ב"כ הזוכה או על ידי שליח מטעם ב"כ הזוכה -  זוכה, המיוצג ע"י עו"ד  לבצע את המסירה בעצמו.
 
מהי מסירת אזהרה כדין?
על מנת שהאזהרה תימסר כדין יש להקפיד על מספר כללים:
למסור את האזהרה לחייב עצמו או לבן משפחה הגר עמו ונראה שמלאו לו 18 שנים.
במקרה בו החייב הוא תאגיד, יש להחתים את האזהרה במשרד התאגיד, תוך ציון פרטי החותם המלאים.
אם החייב מסרב לקבל את האזהרה על השליח לציין זאת על גבי אישור המסירה והדבר ייחשב למסירה מלאה כדין.
אם לאחר שלושה ביקורים (במועדים שונים ובשעות שונות), החייב לא ענה או לא היה בבית, ניתן להדביק את האזהרה על דלת ביתו.
באחריותו של החייב להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על כל שינוי בכתובתו. אם לא עשה כן, יראו כל מסמך שנשלח לכתובתו הידועה האחרונה כאילו הגיע ליעדו, גם אם הוחזר על ידי הדואר.
 
תחליף המצאה לאזהרה: במקרים בהם לא ניתן לאתר את החייב, הזוכה רשאי לבקש תחליף המצאה באחת מהדרכים הבאות:
פרסום נוסח האזהרה בעיתונים היומיים.
תלית נוסח האזהרה על לוח מודעות בבית המשפט.
תליית נוסח האזהרה במקום בו ידוע על מקום מגוריו או עיסוקו של החייב.
כל דרך אחרת הנראית לראש ההוצאה לפועל.  
  
פעולות אפשריות לביצוע לאחר מסירת האזהרה ובחלוף מניין הימים הקבוע בחוק -
 
1. עיקולצד ג'
ניתן להגיש בקשה לעיקול ברישום של כספים הנמצאים אצל צד ג' - מעסיק, בנק, חב' ביטוח וכד'. הבקשה תוגש ע"ג טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים.
 
2. מימוש כספים אצל צד ג'
משעוקלו כספים אצל צד ג', ניתן להגיש בקשה לרשם למימוש הכספים.
 
3. עיקול רכב
את הבקשה לעיקול ותפיסת רכב יש להגיש על גבי טופס 841., בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים
במקרה של רכב פרטי או מסחרי העיקול נשלח לרישום במשרד הרישוי, ובמקרה של רכב צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) העיקול נשלח לרישום במשרד התחבורה. כמו כן, ניתן לבקש לעקל כלי שיט/טיס, אם ידוע שיש כאלה בבעלות החייב.
 
4. תפיסת רכב
לאחר שנרשם עיקול על הרכב במשרד הרישוי, ניתן לתפוס אותו, במידה ויש אישור של רשם ההוצאה לפועל ושולמה אגרה בגין ביצוע התהליך. הבקשה תוגש ע"ג טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים.
הרכב שנתפס יאוחסן במחסן המעוקלים. במידה והחוב לא יוסדר תוך 14 יום, או לא תוגש בקשה לשחרורו, הוא יימכר.
 
5. צו הבאה
צו המוצא כדי להביא את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל. צו הבאה יוצא בעקבות בקשת זוכה, ובהתאם להחלטת רשם ההוצאה לפועל, במידה ובוצעה הזמנה לחקירת יכולת כדין, אך החייב לא התייצב לדיון במועד (כרוך בתשלום אגרה).
 
6. צו מאסר- ניתן להגיש רק בתיקי מזונות
  צו מאסר יוגש על גבי טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים, במקרים הבאים:
אם החייב משתמט מתשלום חובותיו.
אם החייב הוא בעל יכולת למלא אחר צווי תשלומים שנקבעו לו, אך לא עשה כן.
אם החייב לא מילא אחר החלטת רשם ההוצאה לפועל (לדוגמא, לא המציא את המסמכים הנכונים).
  
7. צו עיכוב יציאה מן הארץ
צו עיכוב יציאה מן הארץ מטרתו למנוע מהחייב לצאת מהארץ ולסכל את הליך הגבייה. הבקשה תוגש על גבי טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים, בצירוף המסמכים הבאים:
בקשת תצהיר המאמתת את העובדות.
בקשת תמצית ממרשם האוכלוסין בדבר פרטי החייב, אלא אם הוגש אישור כאמור קודם לכן והזוכה ציין זאת בבקשתו.
  
8. עיקול מיטלטלין ומכירתו
עיקול: זוכה רשאי לבקש עיקול ברישום על מטלטלי החייב כהליך התראתי, בטרם הוצאת המיטלטלין מביתו, ולאחר מכן רשאי להגיש בקשה להוצאתם ומכירתם כדין. בקשת העיקול תוגש על גבי טופס 841
מכירה: אם תוך שבעה ימים מיום ביצוע עיקול ברישום, לא הסדיר החייב את חובו, רשאי הזוכה לבקש
להוציא את החפצים המעוקלים ולמכור אותם. הליך זה כרוך בתשלום אגרת הליך.
  
9. עיקול מקרקעין
עיקול ברישום על נכס שבבעלות החייב. הבקשה תוגש ע"ג טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים ותועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל.
במידה ועברו 30 יום לאחר שנרשם העיקול על הקרקע והחוב לא שולם, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעין. הבקשה תוגש על גבי טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים. ככלל, יש לדעת כי מכירת מקרקעין מתבצעת רק באמצעות כונס נכסים.
  
חקירת יכולת היא חקירה מקיפה בדבר יכולתו הכלכלית של החייב. הן החייב והן הזוכה רשאים לדרוש מרשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת של החייב בכל אחד מהשלבים, לשם קביעת יכולתו של החייב לעמוד בתשלומים. מטרת החקירה להוכיח לראש ההוצאה לפועל, לזוכה או לבא כוחו את יכולתו הכלכלית של החייב וכן את יכולתו לעמוד בהסדר תשלומים. רשם ההוצאה לפועל רשאי לפנות למאגרי מידע כדי לקבל מידע אודות נכסי החייב, זאת בהסתמך על כתב ויתור הסודיות שחתם החייב.
 
11. כונס נכסים: מינוי עורך-דין כגורם הרשאי להיכנס בנעלי החייב ולעשות כל פעולה בנכס, בהתאם לצו שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל. את הבקשה יש להגיש בצירוף הפרטים הבאים:
בקשה להתמנות ככונס נכסים.
פרטי הנכס עליו מבקש להתמנות ככונס נכסים, טיבו, תיאורו ומקום הימצאו.
הסכמת המועמד להתמנות לכונס נכסים.
הסכמת הזוכה למינוי המועמד. 
נקיטת הליכים לפני מתן אזהרה:
על פי החוק, לא מתחיליםבכל התיקים הרגילים, ו-  בביצוע גביית החוב לפני המצאת אזהרה לחייב כדין, ולפני חלוף תוקפה של האזהרה (21 יום 30 יום בתיקי תובענה). אולם, זוכה רשאי לפנות בבקשה לנקיטת הליכים לפני מתן אזהרה כאשר קיים חשש שהחייב יסכל את ביצוע פסק הדין על ידי הברחת נכסים או יציאה מן הארץ. הזוכה רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל, בצירוף תצהיר, ולפרט איזה הליכים מבצע טרם מסירת אזהרה ומדוע.
  
  
הגבלות
 
תיקון חוק ההוצאה לפועל שנכנס לתוקפו ב- 16.5.09, מאפשר בתנאים מסוימים שקובע החוק להטיל הגבלות שונות על החייב, וזאת החל מתאריך 16.11.09 :
הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה
הגבלה מלהחזיק או לחדש דרכון
הגבלה מקבלת צ'קים וכרטיסי אשראי
הגבלה מלהיות בעל חברה
הגבלת יציאה מן הארץ שאינה מוגבלת לשנה
  
מידע
מערכת ההוצאה לפועל מקושרת למאגרי מידע רבים באמצעותם ניתן לאתר כתובתו, נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו של חייב ולאחר קבלת המידע הרלוונטי לפעול בהתאם לאמור לעיל.
קבלת מידע שאינו ביחס לכתובת, מחייבת אישור רשם ההוצאה לפועל.
  
המסלול המקוצר
  
החל מיום 1.8.09 יופעל מסלול ניהול תיקים חדש, שייקרא המסלול המקוצר. המסלול המקוצר שונה במהותו מיחידות אחרות במערכת ההוצאה לפועל באופן שמדובר ביחידה אקטיבית הגובה חובות עבור זוכים, בתיקים מסוג פסק דין כספי,שטרות והמחאות וכן תיקי תובענות,שגובה החוב עד 10,000 ₪ ושלחייב לא נפתח תיק איחוד או הוכרז כמוגבל באמצעים. 
במסגרת המסלול המקוצר תפעל היחידה בניסיון  לגבות החוב בזמן קצר (עד שמונה חודשים) תוך ביצוע הליכי עיקול צד ג' ועיקולי רכב,כאשר עומדים לרשותם מידע רב ביותר הן על כתובתו של החייב.ממאגרים כדוגמת רשויות מקומיות,חברת החשמל,מרשם האוכלוסין ומאגרים נוספים וכן אפשרות גישה למאגרים רבים מאוד בדבר נכסיו,הכנסותיו והוצאותיו של החייב,זאת כדי לפעול ביחס לנכסים מחד ומאידך לקבל תמונה כלכלית מלאה על מצבו של החייב, כדי לקבוע לו תשלומים בהם יוכל לעמוד. 
המסלול המקוצר הוא מנגנון לגביית חובות בתיקי הוצאה לפועל עד לסכום של 10,000 ₪, שיופעל על ידי  מערכת ההוצאה לפועל  לבקשת הזוכה.
המסלול לא יכלול תיקי משכון, תיקי מזונות, תיקי צווי עשה ותיקים בהם החייב מוגבל באמצעים.
מעורבות הזוכה מינימאלית, מערכת ההוצאה לפועל היא הפועלת לגביית החוב 
ההליכים בהם ניתן לנקוט במסלול זה מוגבלים לעיקול/מימוש כספים או זכויות הנמצאים בידי צד שלישי וכן לעיקול ותפיסת רכב. 
הזוכה בתיקים אלו לא זכאי לקבלת שכר טרחת עורך דין, למעט בתיקי תובענות. 
לא תהיה קבלת קהל ביחידת המסלול המקוצר ולא יתקיימו בה דיונים. 
במסלול המקוצר ישמשו רשמים ייעודיים לנושא המסלול המקוצר בלבד. 
חייב שיבקש להגיע להסדר חוב, יוכל לעשות זאת באמצעות שיחת טלפון.
     

תשלומים  

אגרות
על מגיש בקשה בלשכת הוצאה לפועל חלה חובת תשלום אגרות, שכר והוצאות כמפורט בתקנות ההוצאה לפועל.
 
 
המלצות לזוכה
בעת קבלת צ'ק, ודא כי פרטי המוסר רשומים במלואם (מספר תעודת זהות/מספר ח.פ).
ודאו כי נתוני פתיחת התיק זהים לנתונים שהוגשו בבקשת הביצוע (גובה החוב, קרנות, ריביות וכיוב').
זוכה רשאי לבקש את רשימת התיקים שהוא מנהל על פי שם או מספרי תעודת זהות, בכל לשכה של הוצאה לפועל. הרשימה תופק יום למחרת הבקשה (כרוך בתשלום אגרה ע"ס 4 ₪ ).
לפני הגשת בקשה לתפיסת רכב ודא כי נרשם עיקול במשרד הרישוי וכי לא קיימים עיקולים ושעבודים נוספים, הן במשרד הרישוי והן ברשם המשכונות. במידה והרכב משועבד לבנק או לחברת ליסינג, התמורה עבור מכירתו לא תעבור תחילה לזוכה שתפס הרכב, אלא למשעבד הראשון.
בביצוע צו עיכוב יציאה מהארץ, וודאו כי הצו נרשם במשטרת הגבולות.
עקבו אחר ההליכים -  ההוצאה לפועל שולחת הודעות לשני הצדדים באמצעות הדואר. בכל פעם שיש החלטה, ביטול או עיכוב של אחד ההליכים, כל אחד מהצדדים יכול בכל זמן נתון להתעדכן בשלב בו נמצא תיקו, באמצעות מרכז המידע הטלפוני (073-2055000), או על ידי הגעה ללשכת ההוצאה לפועל, בה מתנהל התיק.
הביאו כמה שיותר מידע על החייב - האחריות להביא מידע אודות החייב חלה על הזוכה, לכן כדאי לדלות מידע רחב ככל האפשר על החייב, מקום מגוריו, עבודתו ונכסיו.
עדכנו את התיק - במידה וקיבלתם תשלומים מהחייב, שלא באמצעות ההוצאה לפועל, דאגו לעדכן את התיק תוך שבעה ימים, אחרת תהיו צפויים להגשת בקשה בטענת "פרעתי" מצד החייב, לדיונים ממושכים וכן להשתתפות בהוצאות משפטיות.
אל תתייאשו - גם אם אינכם מקבלים את הכספים המגיעים לכם מהחייב, המשיכו לפעול בעניין ושלמו את כל האגרות עבור ביצוע ההליכים. אי פעולה בתיק תביא לגניזתו ולהפיכתו לתיק לא פעיל.
זוכה רשאי לקבל מידע אודות הכרזתו של חייב כמוגבל באמצעים ועל כך שקיים איחוד תיקים לחייב, עוד לפני פתיחת התיק.
זוכה רשאי לפנות לראש הוצאה לפועל על מנת קבל מידע ממאגרי מידע לגבי נכסים של החייב במידה והחייב חותם על כתב ויתור סודיות.
בתיקים שאינם במסלול המקוצר, ההליכים כנגד החייב אינם ננקטים באופן יזום ע"י לשכת ההוצאה לפועל, אלא עפ"י בקשת הזוכה. במידה והזוכה אינו יוזם נקיטת הליכים כלשהם, לשכת ההוצאה לפועל לא תנקוט בשום הליך כנגד החייב.
 
 
 
 
 
 
 
מרכז שלום החדש, משרד 2008, ת.ד 9106
טל': 072-3219739 | טל' נוסף : 077-3320838  |  פקס: 077-3377838  | דוא"ל: yp.eilat.1010@gmail.com
לפייסבוק -לחץ כאן